Professionaliteit is belangrijk. Daarom maken we deze afspraken met elkaar.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Talent voor Geluk is opgericht door Guerlain Stokkel (hierna te noemen: de coach) gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 52242234.

Talent voor Geluk is aangesloten bij Adiona, beroepsorganisatie voor kindercoaches en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister voor kindercoaches: het KinderCoachGilde.

Talent voor Geluk richt zich voornamelijk (maar is niet beperkt tot) op het coachen en trainingen van kinderen in de leeftijd van  8-108 jaar (hierna te noemen: de cliënt), alsmede het organiseren van lezingen, trainingen, programma’s en themabijeenkomsten voor ouders en scholen (hierna te noemen de opdrachtgever(s)).


Bij Talent voor Geluk vinden we samen antwoorden op de vragen en uitdagingen waar de cliënt mee gekomen is. Ouders/opdrachtgever en cliënt mogen van Talent voor Geluk een volledige en deskundige inzet verwachten in de begeleiding. Hierbij wordt uiteraard gebruik gemaakt van alle tot beschikking zijnde kennis, ervaring, vakkundigheid en mogelijkheden van de coach.

De cliënt en de ouder zijn zelf verantwoordelijk voor het integreren in het dagelijks leven van hetgeen is geleerd tijdens de sessies.

Van de cliënten en ouders die een traject aangaan bij Talent voor Geluk wordt verwacht dat ze (bereid zijn om) open (te) staan voor de nieuwe vaardigheden en kennis die wordt aangereikt tijdens het traject. Ook verwachten we van cliënten en hun ouders volledige medewerking om het traject te laten slagen. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat en de eventuele gewenste oplossing. De keuzes en beslissingen die zij maken voor zichzelf en hun kind zijn altijd je eigen verantwoordelijkheid.

2. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge en schriftelijke) offertes en overeenkomsten van of met Talent voor Geluk. Ook zijn ze van toepassing op alle daarmee verband houdende handelingen. Zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen nadrukkelijk én schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn leidend voor alle activiteiten die Talent voor Geluk organiseert. Door een opdracht c.q. samenwerking aan te gaan met Talent voor Geluk, ga je akkoord met deze voorwaarden.

3. Observatie en verslag.

Van ieder coachingsgesprek kan een kort verslagje gemaakt worden voor de cliënt. Dit op verzoek van de ouders. De ouders dienen dit verzoek voorafgaand aan een coachingssessie in. Dit is een geheugensteun en om te zorgen dat het kind het geleerde beter onthoud. De inhoud hiervan wordt met name bepaald door het kind. Het verslagje dient puur ter naslag voor het kind en zal nooit herleidbaar en herkenbaar worden gedeeld met derden.

Een verslag kost €80.

Dit verslag is nadrukkelijk niet bestemd voor derden (ouders, school, arts etc.) en aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend. Talent voor Geluk zal het verslag derhalve nooit aan derden verstrekken. Het verslag wordt alleen aan de cliënt verstrekt (dus ook niet aan de ouders van de cliënt). Talent voor Geluk kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van het verslag. Dit omdat het verslag voor de cliënt is om van te leren. 

4. Tarieven.
De tarieven staan vermeld op de webpagina ‘tarieven’ van Talent voor Geluk (www.talentvoorgeluk.nl) of zijn op te vragen via: ikheb@talentvoorgeluk.nl.

Alle bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Indien gewenst bezoekt de coach de school of andere belanghebbende voor observatie. Het tarief hiervoor bedraagt €80 (ex. BTW) per uur.

Nieuwe tarieven gaan in per 1 januari van een kalenderjaar. Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van te voren aangekondigd en gelden voor nieuwe trajecten en opdrachten die vanaf 1 januari van het betreffende kalenderjaar worden aangegaan met Talent voor Geluk.

Kort overleg (telefonisch of per e-mail) is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Tijdsbestedingen vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig, wordt een afspraak ingepland. Talent voor Geluk houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden staan vermeld. Deze registratie wordt, indien van toepassing en op aanvraag, overlegd.

5. Overeenkomst.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ouders/opdrachtgever daar schriftelijk (e-mail) toestemming voor geven. Talent voor Geluk bevestigd de overeenkomst per e-mail en maakt afspraken met de ouders over de invulling van de overeenkomst.

De overeenkomst komt ook tot stand zodra ouders het kind (of zichzelf) inschrijven voor een workshop/training of een product aanschaffen via de website van Talent voor Geluk.

Bij Talent voor Geluk moeten, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord gaan met de begeleiding. In het geval van gescheiden huishoudens, zorgt de ondertekenende gezaghebbende ouder ervoor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en dat hij/zij hier schriftelijk toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bewaren maakt tegen de coaching of begeleiding, hij/zij de gevolgen daarvan op zich neemt. Talent voor Geluk kan in geen geval hiervoor aansprakelijk dan wel verantwoordelijk voor gehouden worden.

Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een kwalitatief hoogwaardige uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in overleg met elkaar tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

De ouders/opdrachtgever zorgen ervoor dat alle gegevens, waarvan Talent voor Geluk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Talent voor Geluk worden aangeleverd. Wanneer de voor de uitvoering van de overeenkomst de benodigde gegevens niet op tijd zijn ingeleverd bij de coach, dan heeft Talent voor Geluk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de ouders in rekening te brengen.

6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
De coach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, wanneer de cliënt en/of de ouders/opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.

Daarnaast is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van een danig aard zijn dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd. Dit geldt ook in het geval van overmacht. Reeds betaalde betalingen zullen na rato worden terugbetaald.

Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de coach op de ouders/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien de ouders/opdrachtgever besluit om op welke reden dan ook de overeenkomst te ontbinden, wordt er geen compensatie verleend. In geval van overmacht kan de overeenkomst met uiterlijk 3 maanden worden opgeschort.

7. Geheimhouding.
De coachgesprekken zijn vertrouwelijk. Deze veiligheid en vertrouwelijkheid zijn essentieel om een coachtraject te kunnen laten slagen.

De cliënt bepaalt zelf wat het wel en niet aan de ouders verteld. Bij vragen van de ouders aan de coach zal de coach ze altijd verwijzen naar hun kind.

Na afronding van ieder traject wordt gevraagd naar de ervaringen van de ouders en de cliënt. Deze bevindingen kunnen worden opgenomen op de website van Talent voor Geluk. Door het aangaan van een overeenkomst met Talent voor Geluk gaan ouders en cliënt hiermee akkoord.

Mochten er signalen zijn die de veiligheid van jou en je kind in gevaar brengen, dan zal dit worden besproken met derden. Hiervan worden de ouders altijd eerst op de hoogte gebracht. Dit is conform de wettelijke meld code huiselijk geweld en kindermishandeling.

8. Verhindering.
Indien bij verhindering de afspraak ten minste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd. Voor deze factuur gelden de algemene betalingsvoorwaarden van Talent voor Geluk.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon van Talent voor Geluk niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. De enige uitzondering hierop is voor de ouders van de cliënt die op dat moment een sessie volgt.

Talent voor Geluk behoudt zich het recht om afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de coach de overeenkomst niet naar behoren uit kan voeren. In deze gevallen geldt dat de coach zo snel mogelijk in contact treedt met de cliënt en de ouders. Er wordt dan een nieuwe afspraak gepland.

9. Betalingsvoorwaarden.
Na ieder het aangaan van iedere opdracht/samenwerking wordt een factuur opgesteld. De betaling daarvan dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op rekeningnummer NL98KNAB0404409474 t.n.v. Talent voor Geluk.

Wanneer de betalingstermijn is verlopen, ontvangt de cliënt een herinnering per e-mail. Wanneer de factuur binnen 5 werkdagen na dagtekening van de herinnering nog niet is betaald, wordt er een 2e herinnering verzonden. De administratiekosten hiervoor bedragen €30. Wanneer na de betalingstermijn van de 2e herinnering het bedrag binnen 5 werkdagen na dagtekening van de 2herinnering nog niet voldaan is, worden de vorderingen uit handen gegeven aan derden. De (wettelijke) kosten die hieraan verbonden zijn, worden ten laste gelegd aan de ouders van de cliënt/opdrachtgever.

Bij een betalingsachterstand is Talent voor Geluk gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders van de cliënt/opdrachtgever aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

10. Aansprakelijkheid.
Het advies en de werkwijzen van Talent voor Geluk zijn oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Talent voor Geluk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Talent voor Geluk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Talent voor Geluk.

Vergoeding aan de cliënt en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Talent voor Geluk.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de cliënt, adviseert Talent voor Geluk altijd om contact op te nemen met de eigen huisarts.

11. Toepasselijk recht en geschillen.
Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Eventueel met behulp van bemiddeling via Adiona (www.adiona.nl).

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn geplaatst owww.talentvoorgeluk.nl.

Laatste update: 28 januari 2021